Информация за собственика на уеб сайта

Сайтът arlekinobg.com се управлява от фирма “Дона Лазар” ЕООД, регистрирана в Търговския Регистър ЕИК: 200198210, адрес: България, София, бул П.Евтимий №3, телефон: +359 876001471.

Въведение

За нас доверието и сигурността на клиентите ни е от първостепенно значение, затова обръщаме сериозно внимание на защитата на личните Ви данни.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR). Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, вкл. “Дона Лазар”, трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

Какво са лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „Дона Лазар“  не обработва такава специфична информация за Вас.

Поверителност на лични данни

“Дона Лазар”  в качеството си на администратор на лични данни предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни, обект на незакономерно разкриване. Администраторът на лични данни е запознат с и следва принципите, предвидени в GDPR.

“Дона Лазар”  в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят доброволно при посещение на нашия уебсайт и/или при извършване на покупки или на услуги от нас, в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри съхраняват данни за ползваните от вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса, определен Ви от Вашия Интернет провайдър, с цел защита, напр. при разпознаване на атаки към нашите уебсайтове.

– При регистриране на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор – имената Ви; електронния Ви адрес;, телефона Ви адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

– За управление на достъп и идентифициране на профила Ви –името Ви, електронен адрес и парола;

– Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;

– За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

– Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности – различни видове информация, включително: името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас, история на покупките и търсенията Ви;

– За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби – имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и,;

– Когато споделяте изпращате продукти за подарък, “Дона Лазар” може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, email адресите и телефонните им номера;

-За изпращане на съобщение в нашия чат: електронен адрес, вашето име

Отговорност на потребителя е да съхранява данните си за достъп(емейл и парола) и в случай на необходимост трябва да уведоми админстрацията за неоторизиран достъп чрез потребителския акаунт.

На страницата на профила си, потребителят може да променя личната информация. Администрацията не е отговорна по никакъв начин за достоверността на въведената информация.

– ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Дона Лазар са:

– Дейности по управление на електронния ни магазин:

— Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на основание сключването на договор;

— Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;

– Обработка на поръчки:

Част от личната информация се споделя с фирми, при условията на споразумения за поверителност, за обработване, финансово-счетоводна дейност, доставяне и плащане на поръчки. Тези доставчици могат да имат достъп само до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

– Статистика и анализ

– Техническа поддръжка и сигурност

С цел добра работа на сайта, сигурност на информацията и предотвратяване на злоуптреби, оторизирани технически фирми могат да имат достъп до личните данни.

– Изпращане на информационен бюлетин

Нашият информационен бюлетин се изпраща само на записалите се за него потребители. Данните не се споделят във вътрешната система на сайта или с трети страни.

Всеки потребител може да се отпише във всеки момент от получаването му.

Потребителите следва да се свържат с администрацията на сайта с имейл  office@arlekinobg.com и след потвърждение на имейла, ще бъдат отписани.

–  Контакт с нас, обаждане по телефон, уведомяване за наличност на стока

Данните получени при комуникация със служителите на сайта се ползват само за нуждите, за които са получени.

–  За да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в прави Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на карнавален магазин Арлекино, на основание легитимния интерес;

– Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви с условията и политиката ни.

Ние не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако установим, че сме събрали такава, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията незабавно.

Ние не събираме и не обработваме чувствителни и биометрични данни, както и други такива несвързани с основната ни дейност, както и предоставени ни от трети лица или от публични регистри.

Права на лицата, чиито лични данни се обработват

Ние уважаваме вашето право на достъп и контрол на вашата информация и ще отговорим на Вашите искания за информация и, където е приложимо, ще коригираме, променим или изтрием личната ви информация.

  1. Право на достъп до и право на прозрачна информация
  2. Право на коригиране на личните данни
  3. Право на изтриване на личните данни( забравяне)
  4. Право на ограничаване на обработването
  5. Право на преносимост на данните
  6. Право на възражение
  7. Право за оспорване на автоматичната обработка
  8. Оттегляне на съгласието
  9. Право да се обръщате с жалба към надзорния орган
  10. Право на уведомяване на субекта на лични данни при пробив
РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи „Дона Лазар“ може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на фирмата или помагат на Дона Лазар в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени за целите на статистиката и управление на услугите и качеството на предоставянето им

За случаите, в които Дона Лазар споделя информация за Вас с трети лица – куриери- партньори на Дона Лазар, който също са администратори на лични данни и те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – Дона Лазар да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

Съхраняване личната информация

Ние ще задържим предоставената ни от вас лична информация за период, необходим, за да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата ни политика за защита на личните данни, или ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.

Личните данни се съхраняват на сървърите на сайта, на територията на Европейския съюз. Никакви данни не се съхраняват извън Европейския съюз.

Сигурност

Ние взимаме технически, административни и физически мерки за сигурност,  за да защитим личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

Служителите ни са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

Всички посочени по-горе контрагенти са в договорни отношения с нас и имат задължението да не разкриват наша информация. Те също са регистрирани като администратори и като обработващи лични данни и носят отговорност за опазването й.

Разкриването на каквато и да е лична информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират такава при спазване на нормативно установения ред.

Как използваме файловете с “бисквитки”?

“Бисквитките” или така наречените “кукита” (Cookies) са малки файлове, които се съхраняват чрез браузъра на вашето устройство, когато посещавате сайтове в интернет. Основната цел на “бисквитките” е да правят потребителя разпознаваем. Ние използваме тази технология в сайта с цел да улесним посетителите и да подобрим ползваемостта на сайта. При тези процеси не се съхраняват никакви лични данни, и на практика е невъзможно чрез “бисквитките” да бъде идентифициран отделен посетител като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от “бисквитки” обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на сайта, което ни позволява да подобряваме неговата функционалност, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

В сайта използваме частично вградено съдържание от други уеб сайтове, например от Facebook, YouTube, Google и др.. В тази връзка е възможно на вашето устройство да бъдат складирани “бисквитки” от въпросните чужди сайтове, върху които ние нямаме контрол и по никакъв начин не бихме могли да използваме. Това са т. н. “бисквитки” на трета страна.

Всички браузъри разполагат с функционалност за управление на “бисквитките”. Обикновено в настройките на съответния браузър можете да намерите инструменти, чрез които да изтриете бисквитките изцяло или частично, да забраните тяхното получаване или да настроите специален режим на работа в това отношение. Имайте предвид, че ако блокирате получаването на “бисквитки” или ги изтриете, това ще повлияе негативно върху работата на сайта и той ще стане частично неизползваем за Вас.

Други технологии

– Web server logs: Нашят сървър събира автоматично данни свързани с работата на сайта като например IP адрес, тип на браузера, някои технически характеристики на устройството, посетени страници, данни за предпочитан език, избрани продукти в количката, търсени думи в сайта, кликове, предишни и следващи страници.

– Свързване със социални мрежи: Някои наши страници предлагат споделяне със социални мрежи и информацията за вашето посещение на сайта може да бъде споделена с трети страни като Facebook, Google и др. Тези трети страни могат да получат информация за посещението Ви на сайта, както и да добавят бисквитки на Вашето устройство. Ние нямаме контрол върху тази информация и препоръчваме да се информирате директно за политиката им. Ако не искате да споделяте информация за посещението си в нашия сайт, моля не споделяйте съдържание и излезте от профила си в социалната мрежа преди посещението на сайта.

Промени в тази политика за поверителност

Тези Правила за защита на личните данни влизат в сила от 18.05.2018 година.

Дона Лазар си запазва правото да променя и/или обновява настоящата Политика за поверителност по всяко време. Моля, проверявайте периодично Политиката за промени

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тези промени, не се колебайте да се свържете с нас на имейл адрес: office@arlekinobg.com